Notícia

Ajudes hipoteca variable per a col·lectius vulnerables

Objecte

Ajudes directes per als col·lectius més vulnerables amb hipoteca en règim de tipus d'interès variable, amb residència habitual en la Comunitat Valenciana.

 

Requisits:

 

1. Tindre la seua residència habitual i el seu domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

 

2. Ser titular d'un préstec hipotecari per a adquisició d'habitatge habitual en règim de tipus d'interès variable formalitzat abans del 30 de juny de 2022, amb revisió del tipus d'interès posterior a l'1 d'abril de 2022, i l'import nominal concedit del qual no siga superior a 240.000 euros.

 

3. Que la càrrega financera en els últims dotze mesos pel préstec hipotecari resulte superior al següent percentatge dels ingressos nets anuals del beneficiari o la unitat familiar en funció els següents imports:

 

a. El 40%, per a ingressos bruts anuals inferiors o iguals a 25.200 euros.

 

b. El 50%, per a ingressos bruts anuals inferiors o iguals a 33.600 euros i superiors a 25.200 euros. A l'efecte d'aquesta subvenció, s'entén per càrrega financera l'import conjunt d'interessos més l'amortització del capital del préstec en els últims dotze mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud d'ajuda, i per ingressos nets anuals de la unitat familiar a la suma de les caselles 505 i 510 menys les caselles 609 i 670, totes elles de la declaració de Renda de 2021 (Model 100). En el cas de sol·licitants que no hagueren presentat la declaració de Renda de 2021 perquè no estigueren obligats, els ingressos nets es calcularan de manera anàloga a partir de les imputacions de renda facilitades per la AEAT.

 

4. Estar al corrent en els pagaments del préstec hipotecari objecte de l'ajuda. A aquest efecte, s'entendrà haver abonat les quotes corresponents als dotze mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.

 

5. Tindre la condició de “No declarant” respecte a l'Impost sobre el Patrimoni.


Termini presentació sol·licituds

 

El termini de sol·licitud de cita prèvia per a la presentació de sol·licituds d'ajuda s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 25 de maig de 2023 i finalitzarà a les 23.59 hores del dia 15 de setembre de 2023.

 

MÉS INFORMACIÓ

 

Oficina Comarcal d’Habitatge Telèfon 674206390