Notícia

Ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2022-2023

Es convoquen les següents ajudes:

a) Ajudes directes per als alumnes, incloent-hi l'alumnat amb TDAH, que requerisquen per al llarg de la seua escolarització, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat, de trastorns greus de conducta o de trastorns greus de la comunicació i del llenguatge associats a necessitats educatives especials.

També podrà ser beneficiari d'ajudes directes l'alumnat amb TEA (trastorn de l'espectre autista) no inclòs en el paràgraf anterior i que requerisca aquests suports i atencions educatives específiques.

b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta o de la comunicació i del llenguatge associat a necessitats educatives especials per a famílies nombroses.
També podran ser beneficiaris de subsidis els alumnes amb TEA (trastorn de l'espectre autista), pertanyents a famílies nombroses.

c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

Qui pot sol·licitar-ho?

Alumnes que no superen una determinada renda i/o patrimoni familiar que presenten necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorns greus associats a necessitats educatives especials i que es troben cursant, en una unitat d'educació especial de centre ordinari o en centre ordinari que escolaritze alumnes que presenten necessitats educatives especials, algun dels nivells educatius no universitaris.

Així mateix, podran sol·licitar les ajudes els alumnes amb trastorn de l'espectre autista i els alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats.

Per a obtindre el subsidi, es requerirà ser membre de família nombrosa.

Requeriments: 

Els requisits poden ser consultats a través de l'enllaç següent:https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

Està disponible en l'enllaç: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html#cuanto-dinero

Components de les ajudes i quanties:

Ensenyament: fins a 862,00 euros.

Transport interurbà: fins a 617,00 euros.

Menjador escolar: fins a 574,00 euros.

Residència escolar: fins a 1.795,00 euros.

Transport per a trasllat de cap de setmana d'alumnes interns en centres d'educació especial: fins a 442,00 euros.

Transport urbà: fins a 308,00 euros.

Llibres i material didàctic.

Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional Bàsica, Formació per a la Transició a la Vida Adulta i altres programes formatius de Formació Professional: fins a 105,00 euros.

La resta de nivells de l'ensenyament post-obligatori: fins a 204,00 euros.

- Reeducació pedagògica o del llenguatge: fins a 913,00 euros per a cada una.

Termini de presentació: des del 19 de maig fins al 30 de setembre de 2022. (Els dos inclusivament)

On s'ha de presentar?

Presencial: tot el procés de sol·licitud de la beca es realitza a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html#passos-pera-sol·licitar-la

Una vegada emplenat, haurà d'imprimir el formulari de sol·licitud i presentar-lo en el centre educatiu en el qual estudiarà, si no té certificat electrònic.

Per internet: a través de l'enllaç corresponent: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/seleccionarConvocatoria.jjsp

Què s'ha de presentar?

La informació sobre la documentació i els passos per a sol·licitar-la es poden consultar a través de l'enllaç següent: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html#pasos-para-solicitarla

Les sol·licituds tant d'ajuda com de subsidi s'han d'omplir mitjançant el formulari accessible per Internet en l'adreça http://www.educacionyfp.gob.es o a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional en l'adreça http://www.educacionyfp.gob.es

Com sol·licitar-ho?

Passos:

La informació sobre l'estat de tramitació del procediment podrà consultar-se a través de l'adreça electrònica https://sede.educacion.gob.es, en l'apartat "Mis expedientes". Així mateix, els interessats podran dirigir-se a la unitat de beques de la província corresponent identificant-se com a interessats en l'expedient amb el NIF o NIE corresponent.

Vegeu l'enllaç: http://https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html#pasos-para-solicitarla

Si teniu algún dubte podeu adreçar-se al corresponent centre educatiu o al servei d'orientació.
 


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny