Notícia

Convocatòria prestacions econòmiques individualitzades de serveis socials 2022

Persones beneficiàries:

Persones individuals o nuclis familiars residents i empadronats al municipi de Castelló.
Que la renda per capita anual dels membres de la unitat familiar o de convivència a què pertanga la persona sol·licitant no excedisca el 100% de l’IPREM vigent, en còmput anual amb dotze pagues (6948,24 euros).
Estar valorat per la treballadora social municipal la necessitat de la prestació.
No disposar d’altres ajudes per a la mateixa finalitat.
Haver justificat les prestacions concedides amb anterioritat en el Pla Familiar d’Inserció.
Que no existisca absentisme escolar en la unitat familiar de convivència.

Finalitat: Quantitats econòmiques destinades a cobrir necessitats bàsiques, subministraments bàsics d’habitatge i necessitats extraordinàries i les prestacions econòmiques per a la promoció de l’autonomia de les persones majors.

Bases reguladores: Acord de Ple de 19 de novembre de 2020, publicada en el BOPV de 28 gener de 2022.

Termini de presentació de sol·licituds:

Del 28 de gener al 30 de novembre de 2022.

Serveis Socials. Atenció Primària Bàsica
La regidora delegada de Benestar Social,
Anaïs Martorell López


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu