Notícia

Anunci Ple Ordinari 18 de novembre de 2021

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 18 de novembre de 2021, dijous, a les 20:00 hores , per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, acabades les restriccions sanitàries degut al Covid-19, el públic podrà assistir a la sessió.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació esborranys actes sessions anteriors ( sessions 16, 27 de setembre, i 14 d’octubre de 2021)
 2. Dació compte de Resolucions d’Alcaldia
 3. Informació Regidories
 4. Aprovació Modificació Ordenança Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
 5. Aprovació Modificació de l’Ordenança Municipal d’establiment de la Taxa per Prestació del Servei regulador dels procediments de tramitació i control d’actuacions urbanístiques, de concessió de llicències d’obertura d’establiments i ambientals, i d’espectacles i recreatives, o d’altres de semblant naturalesa.
 6. Aprovació Modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe .
 7. Aprovació definitiva concessió gratuïta i anticipada convenis Ronda Sud-Cementeri i Ronda Sud-Salvador Pons
 8. Aprovació creació de les Comissions de Serveis Socials, segons la Llei 3/2019 i Decret 68/2020.
 9. Elecció de Jutge-ssa de Pau Substitut/a
 10. Ratificació Resolució Alcaldia Adhesió Pla Convivint
 11. Mocions
 12. Torn obert de paraula: precs i preguntes

Castelló, 12 de novembre de 2021

Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

Font
:

Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu