Notícia

Convocatòria d’ajudes en matèria d’habitatge per a pal·liar situacions d’especial vulnerabilitat

S’obri el termini d’una nova convocatòria d’ajudes en matèria d’habitatge per a pal·liar situacions d’especial vulnerabilitat per la COVID-19.

Seran beneficiàries les persones físiques que complisquen els requisits següents:

Ser víctimes de violència de gènere, persones que hagen patit desnonament de l’habitatge habitual immediat, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.

A aquest efecte es consideraran persones especialment vulnerables aquelles persones o unitats de convivència que tinguen aquesta consideració segons valoració emesa pels serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament de Castelló en què s’atenguen i valoren les circumstàncies personals que aconsellen la concessió de l’ajuda, com ara persones amb problemes de salut mental, diversitat funcional, persones joves extutelades per la Generalitat, persones d’avançada edat, persones ex recloses, sol·licitants d’asil, persones migrants vulnerables, independentment de la seua situació administrativa i altres situacions similars.

L’habitatge arrendat o l’immoble que s’ocupe ha de constituir la residència habitual de la persona perceptora de l’ajuda.

Que la persona arrendatària, o qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat, no tinga parentiu en 1r o 2n grau en consanguinitat o d’afinitat amb la persona que tinga la condició d’arrendadora de l’habitatge, excepte en situacions excepcionals degudament justificades per Serveis Socials.

Que la persona arrendatària, o qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat, no siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com arrendadora.

Ser resident/s a Castelló.

No poden ser beneficiàries aquelles persones o unitats de convivència que disposen d’un habitatge en propietat o en règim d’usdefruit, que puguen ocupar després de l’acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, o el desnonament de l’habitatge habitual o la consideració d’especialment vulnerable i l’ocupació del qual siga compatible amb aquestes situacions.

Actuacions subvencionables i quantia. Període subvencionable.

L’ajuda es concedix per aplicar-la al pagament del lloguer d’un habitatge adequat, de titularitat privada o sobre qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de ser ocupat per les persones beneficiàries esmentades, en termes de grandària, localització i serveis.

Les actuacions subvencionables són: renda de lloguer i costos per atendre les despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics.

La quantia de l’ajuda que es concedisca s’ha d’establir atenent les circumstàncies personals de la persona beneficiària, i de conformitat amb l’informe que amb aquest efecte emeten els serveis socials dins dels límits que s’assenyalen a continuació:

Fins al 100% de la renda o preu d’ocupació de l’immoble establit amb un límit de 600 euros al mes. En supòsits degudament justificats l’òrgan que concedeix l’ajuda, es podrà atorgar fins un màxim de 900 euros al mes.

Fins al 100% dels costos per a atendre les despeses de manteniment, comunitat i subministrament bàsics amb un límit de 200 euros al mes.

La determinació de la quantia ha de tindre l’informe favorable de Serveis Socials de Castelló, i tenint en compte la situació individual de cada persona o unitat de convivència que resulte beneficiària, podrà ser diferent i individualitzada en cada cas concret.

Les ajudes que es concedisquen ho seran per un termini màxim de 12 mesos i podrà ser aplicables, amb caràcter retroactiu, a les despeses reportades durant el període comprés entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de març de 2022.

Requisits de sol·licitud i documentació.

Les persones que sol·liciten aquestes ajudes hauran de complir els requisits de persones beneficiàries, i presentar sol·licitud mitjançant model de l’Annex I, acompanyant els següents documents:

DNI; NIE; Passaport de tots els membres de la unitat familiar.

Fotocòpia del llibre de família.

Certificat d’empadronament.

Certificat de convivència.

Justificant d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

Última declaració d’IRPF, o certificat negatiu d’Hisenda.

Certificat de la vida laboral de majors de 16 anys.

Fotocòpia de la sentència de separació o divorci i conveni regulador, o en cas de no haver contret matrimoni i tindre fills menors, el conveni regulador de mesures en relació als fills o filles menors d’edat o majors d’edat si encara es percep pensió d’aliments per ells.

Informe de vulnerabilitat, si procedeix.

Informes mèdics o certificats de minusvalidesa, si és el cas.

Sentència de ser víctima de violència de gènere, si és el cas.

Ordre judicial de llançament de l’habitatge habitual, si és el cas.

Còpia de la sol·licitud d’asil, si és el cas.

Informe de Serveis Socials que acredite que és una persona migrant, amb independència de la seua situació administrativa, que presenta una situació de vulnerabilitat habitacional, si és el cas.

Sentència condemnatòria, en el supòsit d’exreclusos, si és el cas.

Còpia del document acreditatiu d’haver sigut tutelat per la Generalitat, si és el cas.

Certificat del compte bancari de la persona titular de l’ajuda, en cas de que siga qui ha de percebre el pagament.

Certificació cadastral dels béns immobles.

Contracte de lloguer o document on conste el núm. de conter del propietari o titular de l’usdefruit de la vivenda on residix la persona beneficiària, si és el cas.

Qualsevol altre document que acredite la necessitat.

El termini de presentació de sol·licitud d’ajudes és el 31 de gener de 2022.

Informació en l’Oficina Comarcal d’habitatge.

Cal demanar cita prèvia telefonant al 674 20 63 90.


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu