Notícia

Convocatòria 2020 d’ajudes d’habitatge per a pal·liar situacions per la COVID-19

/ Fotos: Joanjo Puertos

Convocatòria 2020 d’ajudes en matèria d’habitatge per a pal·liar situacions d’especial vulnerabilitat per la COVID-19.

Requisits:

a) Ser persones víctimes de violència de gènere, persones que hagen patit desnonament de l’habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables. A aquest efecte es consideren persones especialment vulnerables aquelles que tinguen aquesta consideració segons la valoració emesa pels serveis socials d’atenció primària de l’ajuntament del lloc de residència de la persona sol·licitant o la unitat de convivència beneficiària en què s’atenguen i valoren les circumstàncies personals que aconsellen la concessió de l’ajuda, com ara persones amb problemes de salut mental, diversitat funcional, persones joves extutelades per la Generalitat, persones d’avançada edat, persones recluses o exrecluses, sol·licitants d’asil, persones migrants vulnerables, independentment de la seua situació administrativa i altres situacions similars. Així mateix l’equip d’atenció primària de serveis socials ha de realitzar el seguiment de les persones o unitats de convivència beneficiàries a fi d’atendre altres possibles necessitats d’intervenció social.

b) L’habitatge arrendat o l’immoble que s’ocupe ha de constituir la residència habitual de la persona perceptora de l’ajuda.

c) Que la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat no tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d’afinitat amb la persona que tinga la condició d’arrendadora de l’habitatge, excepte en situacions excepcionals justificades com cal pels serveis socials.

d) Que la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat no siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora.

e) No poden ser beneficiàries aquelles persones o unitats de convivència que disposen d’un habitatge en propietat o en règim d’usdefruit, que puguen ocupar després de l’acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, o el desnonament de l’habitatge habitual o la consideració d’especialment vulnerable i l’ocupació del qual siga compatible amb aquestes situacions.

Termini de presentació de sol·licitud d’ajudes: Fins el dia 15 d’octubre de 2020.

Picant ací podeu accedir a tota la informació.


 


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny