Notícia

Ajudes per a instal·lacions d'autoconsum d'energies renovables

/ Panels solars - pixabay

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

RESOLUCIÖ de 25 de maig de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica en règim de comunitats d'energies renovables, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020. [2020/4222] 21417. 

Piqueu damunt de PDF

Entitats beneficiàries:

Podran acollir-se a aquestes ajudes qualsevol entitat local en agrupació amb qualsevol entitat o persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com empresàries o empresaris individuals i pimes, que constituïsquen una comunitat energètica renovable.

Es considera que un beneficiari és una comunitat energètica renovable, a l’efecte d’aquesta convocatòria d’ajudes, quan complisca les condicions següents:

Entitat que es base en una participació oberta i voluntària, siga autònoma i estiga efectivament controlada pels seus membres que esti-guen situats en les proximitats dels projectes d’energies renovables propietat de l’agrupació.

La finalitat de l’activitat de l’agrupació ha de ser proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus membres o a les zones locals on opera en lloc de guanys financers.

Per al compliment del requisit d’activitat local, es considera que els membres estan situats en les proximitats dels projectes d’energies renovables, si desenvolupen la seua activitat o resideixen, com a màxim, a cinquanta quilòmetres a la redona de l’emplaçament del project.

Lloc de presentació de sol·licituds i termini.

1. Les sol·licituds i la documentació annexa es presentaran davant el Registre Electrònic de la Generalitat.

2. El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), i finalitzarà el 10 de juliol de 2020 a les 23.59.59 hores.

 


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu