Notícia

Pròrroga títols i carnets de família nombrosa i monoparental

/ Imatge: pixabay.com

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en Resolució de 25 de març de 2020 (DOCV 8772, de 26/03/2020)

Resolc:

Primer

Prorrogar fins al dia 14 de març de 2021, la validesa dels títols i carnets de famílies nombroses que hagen caducat o caduquen entre l’1 de juny de 2019 i el 13 de març de 2021, expedits a l’empara de l’Ordre de 21 de setembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, sobre títol i carnet de família nombrosa expedits a la Comunitat Valenciana.

Segons

Prorrogar fins al dia 14 de març de 2021, la validesa dels títols i carnets de famílies monoparentals que hagen caducat o caduquen entre l’1 de juny de 2019 i el 13 de març de 2021, expedits a l’empara del Decret 19/2018, de 9 de març, de  Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.

Tercer

No obstant això, independentment del que es disposa en els apartats anteriors sobre la pròrroga automàtica dels títols i carnets de famílies nombroses i monoparentals, totes les persones titulars a les quals els caduquen els citats títols i carnets durant el període prorrogat en aquesta resolució tenen l’obligació de sol·licitar la renovació dels mateixos, segons les seues circumstàncies, una vegada finalitzat l’estat d’alarma provocat per la crisi del Covid-19.

Quart

En els casos que durant el període de la pròrroga automàtica es produïsca l’extinció del títol de família nombrosa o monoparental per complir l’última persona descendent els 26 anys i no tindre un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, les persones titulars i beneficiàries no podran fer ús dels beneficis associats al títol una vegada superada la data d’extinció del mateix i, a partir de la qual la pròrroga automàtica deixaria de tindre efectes.

Salut i cura


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny