Notícia

Convocatòria ajudes per a persones amb diversitat funcional

/ Imagen de truthseeker08 en Pixabay

Convocatòria ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional 2020

Objecte:

Es consideren ajudes personals de promoció de l'autonomia personal:

a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport.
b) Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar.
c) Ajuda per a l'adaptació de vehicles.
d) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana.

L'ajuda podrà ser sol·licitada per la mateixa persona interessada, pel seu representant legal o, si és el cas, pel guardador de fet.

Requisits:

1. Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.
2. Tindre la seua residència legal en un domicili en un municipi de la Comunitat Valenciana.
3. Tindre menys de 65 anys.
4. Tindre una renda individual o per capita familiar inferior al triple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a l'exercici anterior al de la convocatòria.
5. Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en la persona sol·licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o la comunicació a través de mitjans normals.

En el cas d'ajudes de transport, a més, és necessari:

a) Tindre reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda.
b) No estar comprés/esa en el camp aplicable del sistema de la Seguretat Social perquè no du a terme cap activitat laboral.
c) No tindre reconegut el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.

Convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8723 / 22.01.2020.

Termini de presentació: 21 de febrer de 2020

Informació: Serveis socials - https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=369

Tramitació electrònica: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

Mots clau
: Serveis Socials

Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu