Notícia

Programa Termalisme Valencià 2020

/ Imatge: pixabay.com

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

En resolució de 30 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions relatives a la concessió de places per a estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa Termalisme Valencià).

Sol·licitants:

- Persones de 65 anys o més.
- Persones de 60 anys o més, pensionistes del Sistema de Seguretat Social o de classes passives.
- Persones de 60 anys o més amb discapacitat que, segons el que es disposa en el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seua Inclusió Social, tinguen una discapacitat igual o superior al 33%, acreditat amb un certificat.
- Podran assistir els cònjuges o parelles de fet dels sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys i complisquen els requisits establits en l'article 6 de les bases.
- També podran participar en el programa els/les fills/as de les persones beneficiàries recollits en els apartats anteriors, sempre que siguen discapacitats en un grau igual o superior al 33%, resulte impossible que queden a cura d'altres persones i depenguen dels seus pares per al seu acompliment en la vida diària. En tot cas aniran acompanyats i compartiran habitació amb els seus pares.

Requisits:

- Estar empadronat en qualsevol dels municipis que integren la Comunitat Valenciana.
- Precisar els tractaments termals sol·licitats.
- Poder valdre's per si mateixos per a les activitats de la vida diària.
- No patir trastorns mentals o de conducta que puguen alterar la normal convivència dels usuaris en els establiments hotelers i termals, ni malaltia infecte contagiosa.

Termini de presentació:

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i fins al 31 d'octubre de 2020.

Informació i sol·licituds:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1177

Resolució: 2020/169

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, s’estableixen les bases reguladores de la concessió de places per a estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa Termalisme Valencià) (DOGV 7727, de 24.02.2016).

La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, estableix com un dels seus objectius garantir l’exercici dels drets socials, afavorir la inclusió social, l’autonomia i el desenvolupament personal, la convivència, la igualtat d’oportunitats i la participació social, desenvolupant una funció promotora, preventiva, protectora, d’acompanyament i de suport, prestant especial atenció a la promoció de l’autonomia i el desenvolupament personal, facilitant els mitjans necessaris perquè les persones disposen lliurement dels suports i condicions més convenients per a desenvolupar els seus projectes vitals, promovent programes i actuacions de serveis socials, especialment dels que tenen caràcter innovador o es dirigeixen a grups de població vulnerables.


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny