Notícia

Ajudes per a la Prevenció de la pobresa energètica

TERMINI PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS: 15 de febrer de 2016
 
L'Ajuntament ha aprovat l'adhesió a l'acord entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i les companyes subministradores per a garantir que a cap familia, en situació de risc d'exclusió social li tallen el subministrament d'aigua i llum, així com el suport al lloguer d'aquelles que han patit un desnonament.
 
DESTINATARIS: Les persones o famílies en risc d'exclusió social: 
Les unitats familiars i/o de convivència que tinguen uns ingressos inferiors al 1,5 IPREM, és a dir, 11000€.
Les unitats familiars o de convivència en què alguns dels membres tinga reconeguda alguna discapacitat o es trobe en situació de gran dependència i en el seu conjunt no superen els 14500€.
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
Declaració renda de 2014 de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys. En cas de no realitzar declaració renda, certificat negatiu de l'agència tributària.
Les factures pendents de IBERDROLA, ENDESA i/o GAS NATURAL i EGEVASA que no poden pagar.
En el cas de les ajudes per a lloguer social, aportar contracte de lloguer i documentació justificativa del desnonament. 
 
IMPORT MÀXIM DE LES AJUDES:
Subministrament elèctric: fins a 75€ per rebut mensual i un màxim de 300€ per consumidor a l'any. 
Subministrament d'aigua: fins a 15€ per rebut mensual i un màxim de 60€ per consumidor a l'any.
Lloguer social, fins a 100€/mes durant 12 mesos. 
 
Aquestes ajudes estan regulades per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Ordre 3/2015, de 23 de desembre (DOCV n. 7689, publicat en data 31.12.2015). Estan condicionades al pressupost assignat per aquesta Conselleria.
 
TERMINI PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS: 15 de febrer de 2016