Notícia

Convocatòria ajudes a persones amb diversitat funcional 2019

/ Imatge: pixabay.com

Convocatòria ajudes personal de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional 2019

Objecte del tràmit

Es consideren ajudes personals de promoció de l'autonomia personal:

a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport.
b) Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar.
c) Ajuda per a l'adaptació de vehicles.
d) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana.
L'ajuda podrà ser sol·licitada per la mateixa persona interessada, pel seu representant legal o, si és el cas, pel guardador de fet.

Requeriments

1. Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.
2. Tindre la seua residència legal en un domicili en un municipi de la Comunitat Valenciana.
3. Tindre menys de 65 anys.
4. Tindre una renda individual o per capita familiar inferior al triple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a l'exercici anterior al de la convocatòria.
5. Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en la persona sol·licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o la comunicació a través de mitjans normals.
En el cas d'ajudes de transport, a més, és necessari:
a) Tindre reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda.
b) No estar comprés/esa en el camp aplicable del sistema de la Seguretat Social perquè no du a terme cap activitat laboral.
c) No tindre reconegut el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.
Termini de presentació: 17 DE MAIG

El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8532, de data 18.04.2019.

Informació presencial: Serveis Socials Generals. 2n.pis de L'Obrera, amb cita prèvia.

Més informació detallada en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=369

Pot presentar-se per internet

A través del enllaç corresponent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp"


Butlletí

Dona’ns la teua adreça electrònica i t’enviarem les novetats per correu


giny