Saló de plenaris de l'Ajuntament, Castelló (Ribera Alta)

Anunci Ple Ordinari 20 de maig de 2021

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 20 de maig de 2021, dijous, a les 19:00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, es transmetrà en directe a través de la web municipal www.castellosom.es, en la pàgina www.elmiragall.org, i al nostre canal de Youtube.

ORDRE DEL DIA

Aprovació esborrany acta sessió anterior ( sessió 1 d’abril de 2021)

Dació compte de Resolucions d’Alcaldia

Informació Regidories

Aprovació Modificació Pressupostària 12/2021 Crèdit Extraordinari/Suplement de Crèdit.

Aprovació Contracte Programa Serveis Socials 2021-2024 amb la Generalitat Valenciana

Aprovació delegació protecció legalitat urbanística en Agencia Valenciana de Protecció del Territori

Aprovació adhesió al Servei d’Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH)

Actualització membres Comissions Informatives per renúncies regidors/es

Mocions:

Moció GCIE-Compromís per facilitar l’accés universal a les vacunes del Covid-19 a la població mundial.

Moció GCIE-Compromís per instar al Govern de l’Estat a retirar el Pla per implantar peatges a les carreteres a partir de 2024

Moció GCIE-Compromís per a dedicar una via pública o plaça del nostre municipi a Enric Valor

Moció GCIE-Compromís per accelerar les obres pendents dels regadius vinculats als cabals del Xúquer i modernitzar el s nostres regadius dins del context del Pacte Verd Europeu i de l’emergència climàtica.

Moció GCIE-Compromís pel 28 de juny. Dia Internacional de l’Orgull LGTB+

Moció PP per a sol·licitar que es procedisca a rectificar les afirmacions recollides en l’article 2 de la Disposició del R.D. 229/2021, en relació de les Bandes de Música valencianes, publicat al BOE nº 108 de 6 de maig de 2021

Torn obert de paraula: precs i preguntes

Castelló, 17 de maig de 2021

Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

Dia

Dijous, 20 de maig de 2021

Hora

A les 19.00

Lloc

Saló de plenaris de l'Ajuntament

Municipi

Castelló (Ribera Alta)