Notícia

Anunci Modificació data examen C1 i C2

Anunci de l’Ajuntament de Vva. de Castellón canvi data d’examen.

Per Resolució d’Alcaldia de 29 de setembre de 2017 s’aprova modificació de la data d’examen de la creació d’una borsa de les places de l’escala de l’administració general, subescala d’administratiu C1 i C2

« Primer.- Modificar la data d’examen per al procés selectiu de la creació d’una borsa per cobrir les necessitats futures de les places de l’escala d’administració general, subescala d’administratiu C1 i C2, per al dijous dia 19 d’octubre de 2017, a la casa de la cultura a les 9:00 hores.

Segon.- Modificar les bases aclarint que s’aplicarà supletòriament el Reglament Regulador de les Borses de Treball temporal, publicat al BOPV número 3, de 4 de gener de 2006, que havia estat ignorat, i també en la composició del tribunal, deixant constància que el president no serà el TAG municipal sinó la Treballadora Social municipal, tal com es nomena a la Resolució d’Alcaldia esmentada de data 27 de setembre de 2017.

Tercer.- Aclarir que les proves seran comunes per als dos grups C1 i C2, amb una diferència en el número de preguntes, incrementant-se en la prova del grup C1 però permitent que els aspirants puguen presentar-se al mateix temps a les dues borses.»

El Secretari general
Jose Antonio Momparler Olmos

Font
: