Notícia

Les ajudes 'Xarxa Llibres' s'abonaran en Febrer

El 100 % de les ajudes XarxaLlibres s'abonaran abans que finalitze el mes de Febrer.

L’Ajuntament de Vva. de Castellón abonarà el 100 % de les sol·licituds amb la documentació completa de les ajudes XarxaLlibres abans que finalitze el mes de febrer. Concretament, 501 sol·licituds, amb el següent desglossament:

Els primers 100 € com a màxim (o menys, si ha estat inferior la despesa acreditada), del primer pagament a compte de les ajudes XarxaLlibres, cofinançat per terceres parts, per la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament.

Pel que fa a la subvenció municipal en funció de la renda, s’han abonat les ajudes d’Infantil (3 a 6 anys), a càrrec íntegrament de l’Ajuntament.

També s’ha abonat, en funció de la renda, l’excés sobre 200€ als sol·licitants que tenien dret a l’ajuda municipal, a càrrec del pressupost de l’Ajuntament.

I en els casos d’emergència social, s’ha abonat íntegrament l’ajuda, abonant la diferència a càrrec del pressupost de serveis socials municipal.

Per exemple: una persona sol·licitant de l’ajuda municipal i de Xarxa, que acreditava una despesa de 300€, i en funció de la renda tenia dret a la subvenció municipal al 80% que puja a 240€ d’ajuda, ara se li abonaran 100€ de Xarxa Llibres, i 40€ d’ajuda municipal. En canvi, si en funció de la renda tenia dret a la subvenció municipal al 40%, ara se li abonaran 100€ de Xarxa Llibres.

Els sol·licitants exclusivament de XarxaLlibres rebran ara 100€ de XarxaLlibres com a màxim (en funció de la despesa acreditada).

I en tots els casos anteriors, quan entreguen els llibres en bon estat als centres, i estos ho certifiquen, s’abonaran com a màxim els altres 100€, cosa que es farà entre juliol i agost, una vegada els centres certifiquen l’entrega i estat dels llibres. 

En tractar-se d’ajudes educatives, s’han realitzat les possibles compensacions per deutes a l’Ajuntament, i s’enviarà un document de justificació de l’aplicació de les ajudes a la cancel·lació dels citats deutes. 

La totalitat de la despesa de XarxaLlibres cofinançada per terceres parts entre la Generalitat, la Diputació i cada municipi ha estat de 49.283,19€ (16.427,73€ finançats per l’Ajuntament). La totalitat de les ajudes municipals a l’escolarització ascendeixen a 10.357,47€. 

Segons els càlculs de l’Ajuntament, l’import màxim global del segon pagament de les ajudes Xarxa Llibres a realitzar en juliol/agost, cofinançada per terceres parts entre la Generalitat, la Diputació i cada municipi, serà de 40.672,98€ sempre que s’entreguen els llibres en bon estat als centres (13.557,66€ a càrrec de l’Ajuntament), de forma que la totalitat de les ajudes a l’escolarització per al curs 2015/2016 a càrrec de l’Ajuntament pugen a 40.342,86 €.

Mots clau
: Xarxa Llibres