Notícia

Severí Torres, cronologia d’una reclamació històrica

Un dels principals miralls on la societat es troba reconeguda quan, amb la perspectiva de l’experiència, fa repàs a la seua vida és, definitivament, l’escola pública. Per això, el nostre equip de govern s’ha fixat, des de sempre, com a un dels principals objectius i reptes per al futur, aconseguir que els alumnes del Col·legi Públic Severí Torres gaudisquen de les infraestructures necessàries per a garantir l’èxit en una etapa educativa tan fonamental com és l’Educació Infantil i Primària.

Amb este article intentarem fer pública una cronologia estrictament certa de tot el que ha esdevingut des del juny de 2015, quan entra el nostre equip a governar a l’Ajuntament de Castelló, fins a hui mateix. L’objectiu, mostrar que la transparència en un càrrec institucional és l’única manera de fer partícip el mateix poble dels afers amb què s’enfronta un equip de Govern al front del Consistori Municipal, a més de fer palesa la dificultat amb què ens hem hagut d’enfrontar per la gestió dels anteriors governs, i de les traves burocràtiques que ara per ara existeixen en les administracions públiques del País Valencià.
 

Uns mesos de contrastos

El primer pas que fem com a equip de govern en quant a les obres del Severí Torres és demanar tota la documentació, parant especialment atenció i fent un seguiment exhaustiu de la licitació que concedia la reforma del nostre centre. Al febrer d’enguany (2016), ens emportem la primera alegria en ser informats que l’adjudicació de l’obra era un fet i que les obres començarien en breu, cosa que feia preveure que per al curs 2017/2018 el nou Severí Torres seria una realitat i els alumnes que trien l’escola pública podrien gaudir, per fi, d’un centre en condicions òptimes per al seu aprenentatge.
 

S'inicien les converses amb els propietaris dels terrenys que faltaven

Volem destacar especialment alguns dels factors que expliquen els obstacles que hem hagut de vèncer per a dur endavant les obres. Segurament el més complicat per a nosaltres, les negociacions amb els veïns que posseeixen terres en els terrenys destinats a l’obra. I és que, no tots els propietaris estaven assabentats que els seus terrenys eren els del Severí i, alguns d'ells, mostraren poca predisposició per arribar a acords. Alguns estaven convençuts que era sòl urbà, però com indica la mateixa normativa consultada amb les administracions públiques corresponents, els terrenys dedicats a aprofitament escolar són considerats rústics, i per tant no urbà, és a dir, NO destinat a construir habitatges o obres relacionades amb el teixit urbà de les poblacions.

Amb la voluntat d’aclarir la confusió i ser el més justos possibles amb tothom, contractàrem l'assessorament de personal qualificat per a valorar els terrenys i, així, proposar-los un preu de compra just als propietaris afectats (20 €/m², un preu superior al valor del terreny rústic) o una permuta dels terrenys. La proposta va ser desestimada pels propietaris per insuficient i s’ajornaren les reunions. Entenem com a legítim que els propietaris defensen el seu dret a recuperar uns diners que havien estat pagant per un defecte de forma, però per part de l’Ajuntament no podíem cometre la il·legalitat de pagar a preu urbà un preu considerat rústic, perquè podríem estar cometent malversació de fons públics
 
A més, amb la ferma voluntat d’esmenar els errors i l’objectiu fonamental que les obres comencen al més prompte possible, sol·licitem una entrevista amb els tècnics de la Conselleria  a València, després d'assabentar-nos per un escrit del Servei d'Infraestructures (19/05/2016) que el programa de construccions  del projecte del Severí podria no ajustar-se en el solar disponible. Este fet, que hem de destacar necessàriament, és una conseqüència de la manca de control del projecte des del principi, ja que des que es va elaborar el projecte d'execució, cap tècnic s'ha personat en el solar per fer el delimitat pertinent dels terrenys i comprovar les mesures i la cabuda de tot el programa de construcció. A més, també el cablejat del telèfon i de Mitja Tensió s’havien d’haver modificar des del projecte inicial (2009) per deixar lliure tot el solar previst inicialment i donar cabuda a tot el programa de construcció previst.

De fet, el mateix 30 de maig del 2016 s’elabora una acta de replanteig negativa a la possibilitat de començar l’obra per la detecció dels problemes esmentats anteriorment, i el mateix dia següent, 31 de maig, l’alcalde Òscar Noguera i el regidor d’Educació Lluís Piqueras es reuneixen amb la cap  del Servei d'Infraestructures de la CEICE i els tècnics responsables de la supervisió del Projecte del  Severí.
 

Els tècnics de supervisió ens diuen que per donar acta de replanteig positiva caldria adequar la distribució del programa inicial al solar disponible actualment. Perquè, malgrat haver eliminat del projecte el minitrinquet i la casa del conserge (en febrer del 2015), que ocupaven els terrenys no disponibles per l'Ajuntament, per la pressa en licitar el projecte abans de les eleccions, licitaren el projecte sense les reduccions de la superfície del solar necessari per al nou programa de construccions.

En la reunió s'acorden una sèrie de solucions tècniques com són la reducció i reubicació de la segona pista poliesportiva i aprofitament dels terrenys de l'alineació de la prolongació del carrer Escalante, i  que permetrien col·locar tot el programa de construccions previst en el solar disponible actualment.

Tot seguit, el 17 de juny, després de comprovar la resolució dels problemes abans esmentats, s’autoritza la redacció del projecte número 1, mitjançant el qual la parcel·la assignada s’ha de reajustar als terrenys de què efectivament es disposava actualment per a poder començar amb l’execució del projecte. Amb això, s’autoritzava l’inici i continuïtat de les obres durant la tramitació de l’expedient administratiu. Amb tot, es va arribar a este punt després que durant tot el 2015 i el 2016 es produïren publicacions de correccions d’errades, obertura de documentació administrativa, obertura sobre documentació tècnica, proposta d’adjudicació... Podeu seguir tots els passos en el següent enllaç.

Finalment, també destaquem la decisió consensuada, mitjançant la qual, considerem com a molt positiu invertir en aquells terrenys de l’anterior projecte que es quedaren fora amb el replantejament per a crear, en el futur, espais  d'ús públic compartit, complementant les dotacions lúdiques i esportives del centre i de la localitat.
 

Comencen les obres

Arribats a este punt, a ningú no se li escapa el lamentable fet que fóra possible que els plànols del projecte no coincidiren amb els terrenys de què l’Ajuntament disposava. Fa la impressió que la pressa per licitar com a eina electoral en alguns casos, o la deixadesa en altres van originar una errada que, malauradament, afecta els alumnes que actualment cursen estudis en el centre públic d’Infantil i Primària de Castelló. També, com no, a tota la comunitat educativa representada pels mateixos docents, pares i mares, personal no docent, etc., els quals han de resignar-se a fer la seua feina en alguns casos, o en confiar els seus fills en altres, a un projecte inacabat i amb manca greu d’infraestructures.

En aquesta conjuntura, i després que el 30 de juny del 2016 es tornaren a reunir totes les parts (empresa, tècnics de la Conselleria i director de l'execució de l'obra) en el solar i alçaren l'acta de replanteig de l'obra, ara sí, positiva, comencen a comptar els terminis d'execució del projecte i de lliurament de l'obra (15 mesos). El procés arrancà amb la ja esmentada replanificació del projecte. Per una banda, i amb l’assessorament d’un topògraf contractat per a l’ocasió i dels mateixos arquitecte i aparellador de l’obra, es modifica el projecte amb el redimensionat i la reubicació d’una de les pistes esportives en considerar que era suficient amb una poliesportiva i una simple per al volum d’alumnes que abasta el Severí. Finalment, l'empresa contractista  contacta amb una empresa especialitzada en la retirada i gestió del fibrociment, material que conté amiant, un component altament tòxic per a la salut dels qui habiten l’escola. I un cop resolts els entrebancs, mamprenen les obres.

Ben comptat i debatut, esperem que, més prompte que tard, qui passege els carrers Francesc Benetó o Ronda l’Almenà note els progressos que cada dia es van fent per a, definitivament, construir un deute que el poble de Castelló tenia amb les famílies que trien l’escola pública, la de tots. Segurament, en breu tothom oblidarà l’odissea que hem viscut per a poder gaudir d’unes infraestructures òptimes perquè els nostres alumnes puguen cursar els seus estudis amb plenes garanties de seguretat i de qualitat. I, com no pot ser d’una altra forma, cal celebrar que això passe i només continuar dedicant esforços al fet que per fi s’executen les obres i no mirar enrere. Hi ha hagut un treball molt gran per part de molta gent i ara és l’hora d’exigir que les obres s’acaben en el termini previst.

La nostra més sincera benvinguda al nou Severí Torres.

Mots clau
: Severí Torres
Font
: