Notícia

Anunci Ple Ordinari 21 de novembre de 2019

/ Foto: Joanjo Puertos

El Ple d e l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 21 de novembre de 2019, dijous, a les 21:00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, es transmetrà en directe a través de la pàgina www.elmiragall.org i en la web municipal www.villanuevadecastellon.es o Youtube.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació esborrany actes de la sessions anteriors (19 de setembre i 23 d’octubre de 2019)
2.- Dació de compte Resolucions d'alcaldia
3.- Dació de compte Estat Execució pressupost 3er Trimestre PMP i Morositat
4.- Dació de compte Pla Anual de Control Financer
5.- Aprovació Pressupost General 2020
6.- Aprovació Modificació de Crèdit 23/2019
7.- Aprovació acord per a imposició de canon d’urbanització Ronda-Sud Cementeri
8.- Aprovació adhesió a la sol·licitud d’implantació del punt d’encontre familiar
9.- Aprovació resolució del Programa de Actuació Integrada Unitat d’Execució 2, el Pla I BAVIAL.
10.- Aprovació inici de la instrucció de l’expedient de canvi de denominació del municipi.
11.- Mocions
12.- Torn obert de paraula: precs i preguntes

Vva. de Castellón, 18 de novembre de 2019

L’Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

Font
: