Notícia

Anunci Ple Ordinari 19 de setembre de 2019

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 19 de setembre de 2019, dijous, a les 21:30 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació esborrany acta de la sessió anterior (29 de juliol de 2019)

2.- Dació de compte Resolucions d'alcaldia.

3.- Informació de les Regidories

4.- Aprovació Reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2019

5.- Aprovació ampliació quantia global gratificacions

6.- Aprovació adaptació noves bases reguladores delegació en Diputació servei de Recaptació.

7.- Aprovació subvenció nominativa Club Pilota

8.- Aprovació acceptació delegació de Conselleria d’Educació «Reforma Institut Vicent Gandia» dins del Pla Edificant.

9.- Torn obert de paraula: precs i preguntes

Vva. de Castellón, 16 de setembre de 2019

L’Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

Font
: