Notícia

Anunci Ple Ordinari 29 de març de 2019

Segon pis de l’Edifici l’Obrera
Segon pis de l’Edifici l’Obrera

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al segon pis de l’Edifici l’Obrera el proper dia 29 de març de 2019, divendres, a les 21:30 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen,

ORDRE DEL DIA

1.-Aprovació esborranys actes de les sessions anteriors ( 17 de gener i 27 de febrer de 2019)

2.-Dació de compte Resolucions d'alcaldia.

3.-Aprovació Modificacions de Crèdit 3/2019; 4/2019 i 5/2019

4.-Aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2/2019

5.-Donar compte tancament i liquidació pressupost 2018

6.- Donar compte reparos 2018

7.-Aprovació Oferta Empleo Púbic OPE 2019

8.-Aprovació Segona Modificació RLT

9.-Aprovació Pla Igualtat Local (Protocol violència de gènere)

10.-Torn obert de paraula: precs i preguntes

Vva. de Castellón, 25 de març de 2019
L’Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

Font
: