Notícia

Com votar per correu en les Eleccions Generals i Autonòmiques

El vot per correu pot sol·licitar-se fins el pròxim 18 d'abril a qualsevol oficina de Correus.

Vot per correu des d'Espanya

Informació de caràcter merament divulgatiu extret de la normativa electoral general.

Els impresos de sol·licitud de vot per correu es troben a disposició dels electors a les oficines postals de tot Espanya.

Una vegada emplenat el model oficial de sol·licitud de vot per correu, l’elector el lliurarà personalment, amb caràcter gratuït, a qualsevol oficina de Correus. S’hi haurà de presentar l’original del document nacional d’identitat (DNI) —no serveix el resguard del DNI en tràmit, ja que no hi apareix la fotografia del titular—, permís (carnet) de conduir (amb fotografia) o passaport (amb fotografia) a fi que l’empleat postal puga comprovar-ne la identitat i la signatura. S’acceptarà la presentació d’aquests documents encara que estiguen caducats, però han de ser els originals, en cap cas fotocòpies.

La Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent remet a l’elector, per correu certificat, la documentació necessària perquè puga emetre el seu vot. El lliurament d’aquesta documentació es farà sempre personalment a l’interessat i al domicili assenyalat a la sol·licitud (després de dos intents fallits de lliurament al domicili, es deixarà avís d’arribada per a la seua recollida a l’oficina postal corresponent).

Un cop rebuda la documentació, l’elector ha de presentar el sobre model oficial adreçat a la mesa electoral, el qual ha de contenir el certificat d’inscripció en el cens electoral i el de votació en el qual s’inclourà la papereta, a qualsevol oficina postal d’Espanya. La tramesa serà cursada com a correu certificat i urgent, amb caràcter gratuït.

En cas de malaltia o incapacitat, cal acreditar-la mitjançant certificació mèdica oficial, la qual s’ha d’incloure juntament amb l’imprès de sol·licitud del vot per correu, i aquesta sol·licitud la pot efectuar, en nom de l’elector, la persona autoritzada notarialment o consularment. Cada elector només pot estar representat per una persona autoritzada i cada persona autoritzada només pot representar un elector. L’empleat de Correus que en formalitze l’admissió recollirà tota la documentació presentada pel representant (poder notarial o consular i metge certificat oficial) per trametre-la a l’Oficina del Cens Electoral juntament amb la sol·licitud.

Font
: