Notícia

Programa Prestacions Econòmiques d'Emergència Socials

/ Imatge: pixabay.com

'Prestacions Econòmiques d'emergència social'

Persones beneficiàries:

Persones individuals o nuclis familiars residents i empadronats al municipi de Castelló, no incursos en prohibicions de l’article 13 de la Llei General de Subvencions i amb renda per capita no superior a l’establida en la Instrucció que anualment publica la Direcció General de Servicis Socials.

Estar valorat per la treballadora social municipal la necessitat de la prestació.

No disposar d’altres ajudes per a la mateixa finalitat.

Haver justificat les prestacions concedides amb anterioritat en el Pla Familiar d’Inserció.

Que no existisca absentisme escolar en la unitat familiar de convivència.

Finalitat: Quantitats econòmiques destinades a gastos de subministraments bàsics de vivenda, gastos extraordinaris i gastos destinats a cobrir necessitats bàsiques familiars.

Bases reguladores: Acord de Ple de 17 de novembre de 2017, publicada en el BOPV de 5 de febrer de 2018.

Termini de presentació de sol·licituds:

Del 20 de febrer al 30 de novembre de 2019.

Regidoria de Benestar Social