Notícia

Aprovació publica de padrons tributaris municipals 2019

/ Imatge: pixabay.com

Ajuntament de Villanueva de Castellón

Edicte de l’Ajuntament de Villanueva de Castellón sobre informació pública de l’aprovació dels padrons tributaris dels impostos i taxes municipals de 2019.

EDICTE

Aprovats els padrons inicials dels següents impostos i taxes municipals de 2019, queden exposats al públic en les Oficines Municipals, durant el termini de 15 dies, a efectes del seu examen pels interessats:

Segons estableix l’art. 14. del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), els interessats podran interposar recurs de reposició previ al contenciós-administratiu en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la finalització del període d’exposició pública.

Pel present queden notificats tots els contribuents inclosos en el padró, a efectes del que estableix l’art. 102.3 de la Llei General Tributària.

Transcorregut el termini de cobrament en període voluntari, s’iniciarà el període executiu de cobrament per als rebuts que no hagen sigut pagats, segons el que establix l’art. 161 de la LGT, meritant-se el recàrrec d’apremi, interessos de demora i, si és el cas, les costes que es produïsquen.

Lloc de pagament: En els rebuts no domiciliats, prèvia retirada del rebut en les Oficines Municipals, en les entitats Bankia, La Caixa, BBVA, Santander i Cajamar.

Modalitat d’ingrés: Pels òrgans de recaptació col·laboradors en la gestió recaptatòria, o per domiciliació prèvia. Domiciliació fraccionada dels rebuts amb 5 fraccions (febrer, abril, juliol, setembre i novembre) Villanueva de Castellón, a 31 de gener de 2019.

L’alcalde-president
E. Òscar Noguera Alberola

 

Font
: