Notícia

Elecció jutge/ssa i suplent

/ Imatge: pixabay.com

S'ha publicat al Butlletí Oficial de la Provincia de València número 250 de data 31 de desembre de 2018 el termini per a presentació d'instàncies per a jutge/ssa de pau i substitut/a.

El termini per a la presentació d'instàncies és de 15 dies hàbils a comptar del següent a la publicació en el BOP ( de l'1 fins al 22 de gener de 2019).

S'adjunta model de sol·licitud i publicació de l'edite publicat al BOP.

Font
: