Notícia

Programa de Vacacions Socials GVA 2019

/ Imatge: pixabay.com

Requeriments:

1.- Presentació de la sol·licitud dins del termini establit.

2.- Ser major de 65 anys, o major de 60, que acredite la condició de pensionista abans del 31 de desembre de 2018.

3.- Estar empadronat/ada en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana.

4.- No patir malaltia infectocontagiosa, poder-se valdre per si mateix i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar la convivència normal.

5.- Poden ser beneficiaris (acompanyants) del programa, juntament amb el/la sol·licitant:

 - El/la CÒNJUGE de la persona sol·licitant, que ha de reunir obligatòriament els requisits 3, i 4 anteriorment indicats.

 - El familiar a càrrec amb discapacitat igual o superior al 45 % que forme part de la unitat familiar del sol·licitant, sempre que el viatge el faça amb els seus familiars i ocupe un llit supletori en la mateixa habitació de l'hotel.

Termini de presentació de sol·licituds per a viatjar durant 2019:

Comença el 13 de juny i finalitza el 13 de juliol de 2018.

Si algun interessat no ha presentat la preomplida en el termini recomanat, també podrà fer-ho fins al 13 de juliol.

Es denegaran les sol·licituds que es presenten després del termini mencionat o que no complisquen els requisits.

Més informació en: http://www.gva.es/va/inicio/