Notícia

Convocatòria d'ajudes per a persones amb discapacitat 2018

Modalitats:

1. Ajudes personals per a facilitar l’autonomia personal les següents:

a) Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.

b) Ajudes destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques en l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.

c) Ajuda per a l’adaptació de vehicles.

d) Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials.

2. Les ajudes personals per a l’atenció especialitzada residencial a persones amb diversitat funcional es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a atendre les necessitats d’atenció integral de la persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica que no tenen suficients recursos econòmics i requereixen atenció assistencial i cures especials, que no es poden prestar en el medi familiar.

L’atenció residencial podrà desenvolupar-se en residències i habitatges tutelats.

Requisits:

a) Ser menor de 65 anys.

b) Tindre una renda individual o per capita familiar inferior al triple

de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a l’exercici anterior al de la convocatòria.

c) Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d’autonomia, li impedisquen o dificulten la mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.

Termini de presentació de sol·licituds: 25 d'abril de 2018

Informació i tramitació de sol·licituds:

- Registre de l'Ajuntament, Direccions Territorials d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

- Per correu (en cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació en l’oficina de correus corresponent ha de fer-se en sobre obert, a fi que en la capçalera del primer full de la documentació presentada es facen constar clarament el nom de l’oficina, data i lloc de l’admissió).

Normativa i procediment:

1. Ajudes personals.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=369

2. Atenció residèncial

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1778"