Notícia

Ajudes per a la supressió de barreres arquitectòniques a Castelló

Convocatòria de prestacions econòmiques per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors 2018.

Termini presentació sol·licituds: 31 d'octubre 2018.

Objecte:

Subvencions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en l'habitatge propi o en l'edifici de la persona major que obstaculitzen la seua mobilitat, incloent les transformacions o les reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.

Requisits:

1. Ser major de 60 anys.

2. Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol.licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen o li dificulten la mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.

3. Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d'accessibilitat i de comunicació, estan exclosos els que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiguen directament relacionats amb els impediments físics i/o sensorials.

4. La idoneïtat del sol·licitat per a cobrir la necessitat que requereix el subjecte, que cal acreditar per mitjà dels informes mèdic i social exigits en la corresponent convocatòria.

Finalitat / Finalidad:

Eliminació de barreres arquitectòniques existents en l’habitatge propi o en l’edifici de la persona major que obstaculitzen la seua mobilitat, incloent-hi aquelles transformacions o reformes que contribuïsquen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.

Eliminación de las barreras arquitectónicas existentes en la vivienda propia habitual o en el edificio donde resida la persona mayor que obstaculicen su movilidad, incluyento aquellas transformaciones o reformas que contribuyan a evitar los obstáculos y a facilitar la movilidad.

Informació i sol.licituds:

Serveis Socials Generals o en gva.es/va/inicio/procedi