Notícia

Ajudes 'EMPRENEM COMERÇ' a la pime comercial per a l'exercici 2018

L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials.

Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar les despeses corrents derivats:

- Del manteniment d'un establiment comercial amb un nou titular,

- O de la implantació d'una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s'haja exercit activitat econòmica.

L'establiment haurà d'estar ubicat a la Comunitat Valenciana i, si és el cas, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

Sol·licitants

Podran ser beneficiaris d'estes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com pimes:

- Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.

- I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents activitats de la secció primera, divisió 6, de l'impost d'activitats econòmiques segons Reial Decret Llei 1175/1991, de 28 de setembre (BOE 234 de 29 de setembre de 1990):

. Agrupació 64 excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5

. Agrupació 65 excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

En cap cas es donarà suport a lles activitats de reparació i manteniment.

ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA

1. Es consideraran objecte de suport les despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d'una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s'haja exercit activitat econòmica. L'establiment haurà d'estar ubicat a la Comunitat Valenciana i, si és el cas, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

2. L'ajuda a concedir per sol·licitant serà de fins al 45 % amb el límit de 10.000,00 euros, sense que les despeses de lloguer superen els 5.000,00 euros.

3. Es consideraran objecte de suport les despeses en:

- Estudis de viabilitat i factibilitat comercial.

- Despeses de gestoria, notaria i registres necessàries per a la constitució de l'empresa o per a l'inici de l'activitat en l'establiment comercial i a més, si és el cas, en línia.

- Despeses de traspàs, únicament del local, satisfets a l'anterior titular, que s'haurà d'haver formalitzat en l'exercici en què es convoque l'ajuda.

- Despeses de lloguer de local meritats des de l'1 de febrer fins al 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

4. En el cas de desenvolupar-se en el mateix local o establiment distintes activitats, als efectes de l'impost d'activitats econòmiques, es consideraran únicament les actuacions directament vinculades a l'activitat objecte de suport.
D'altra banda, aquelles actuacions que, estant directament vinculades a l'activitat objecte de suport, siguen susceptibles d'aprofitament per al desenvolupaemnt de les activitats no objecte de suport en el mateix local o establiment, hauran de prorratejar-se i es prendrà com a referència el volum de negoci atribuïble a cada activitat.

5. La subvenció es calcularà mitjançant l'aplicació del percentatge establit en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 14/2016, o el que corresponga en aplicació del règim de concurrència competitiva (article 12, apartats 1 i 2, de l'Ordre 14/2016), arredonida a l'últim euro sencer.

6. Amb caràcter general, s'haurà de tindre, a més, en consideració el que disposa l'article 4 de l'Ordre 14/2016 (subcontractació, IVA, despeses, etc.).

Més informació: http://www.gva.es/va/inici