Notícia

Ajudes 'AVALEM COMERÇ' a la pime comercial per a l'exercici 2018

L'objecte de les ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes.

Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar les inversions en equipament per a establiments comercials de la Comunitat Valenciana

- I que exercisquen o hagen d'exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents activitats de la secció primera, divisió 6, de l'Impost d'Activitats Econòmiques segons el Reial decret Llei 1175/1991, de 28 de setembre (BOE 234 de 29 de setembre de 1990):

. Agrupació 64 excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5

. Agrupació 65 excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

En cap cas es podran subvencionar les activitats de reparació i manteniment.

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA

1. Es consideraran accions susceptibles de suport les inversions en equipament per a l'establiment comercial, sempre que la inversió aprovada no siga inferior a 3.000,00 euros. No es considerarà apoyable l'adquisició de programes i aplicacions informàtiques ni la creació de pàgines web, llevat que la finalitat siga implantar la venda en línia vinculada al mateix establiment comercial.

2. D'acord amb el resolc huité de la resolució de convocatòria, EN L'EXERCICI 2018 es consideren susceptibles de suport les actuacions efectuades DES DE L'1 DE GENER DE 2018 FINS AL 31 D'OCTUBRE DE 2018.

3. L'ajuda que es pot concedir per sol·licitant és de fins al 45% amb el límit de 20.000,00 euros.

4. En el cas que es desenvolupen en el mateix local o establiment distintes activitats, als efectes de l'Impost d'Activitats Econòmiques, es consideraran únicament les actuacions directament vinculades a l'activitat susceptible de suport.
D'altra banda, les actuacions que, estant directament vinculades a l'activitat susceptible de suport, siguen susceptibles també d'aprofitament per al desenvolupament de les activitats no susceptibles de suport en el mateix local o establiment, s'hauran de prorratejar prenent com a referència el volum de negoci que es puga atribuir a cada activitat.

5. La subvenció es calcularà mitjançant l'aplicació del percentatge establit en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 14/2016 o el que corresponga en aplicació del règim de concurrència competitiva (article 12, apartats 1 i 2, de l'Ordre 14/2016), arredonida a l'últim euro sencer.

6. Amb caràcter general, s'haurà de tindre en consideració, a més, el que disposa l'article 4 de l'Ordre 14/2016 (subcontractació, IVA, despeses, etc.)

Més informació: http://www.gva.es/va/inici