Ajuntament de Castelló, Castelló (Ribera Alta)

Anunci Ple Ordinari 21 de novembre de 2019

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el proper dia 21 de novembre de 2019, dijous, a les 21:00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, es transmetrà en directe a través de la pàgina www.elmiragall.org i en la web municipal www.villanuevadecastellon.es o Youtube.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació esborrany actes de la sessions anteriors (19 de setembre i 23 d’octubre de 2019)
2.- Dació de compte Resolucions d'alcaldia
3.- Dació de compte Estat Execució pressupost 3er Trimestre PMP i Morositat
4.- Dació de compte Pla Anual de Control Financer
5.- Aprovació Pressupost General 2020
6.- Aprovació Modificació de Crèdit 23/2019
7.- Aprovació acord per a imposició de canon d’urbanització Ronda-Sud Cementeri
8.- Aprovació adhesió a la sol·licitud d’implantació del punt d’encontre familiar
9.- Aprovació resolució del Programa de Actuació Integrada Unitat d’Execució 2, el Pla I BAVIAL.
10.- Aprovació inici de la instrucció de l’expedient de canvi de denominació del municipi.
11.- Mocions
12.- Torn obert de paraula: precs i preguntes

Vva. de Castellón, 18 de novembre de 2019

L’Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

Dia

Dijous, 21 de novembre de 2019

Hora

A les 21.00

Lloc

Ajuntament de Castelló